La professió


En 1848 es crea a Espanya la primera Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Forests/Monts per la gestió i defensa del medi natural forestal a Espanya. Des de llavors, i de forma ininterrompuda, els professionals forestals han realitzat la seva tasca de defensa de les forests, revegetacions, lluita contra les plagues i malalties, incendis, erosió del sòl, millora del cicle hidrològic i el desenvolupament i aprofitament ordenat i sostenible de les àrees forestals.

Així, els enginyers de Forests, unifiquen en la seva preparació les ciències biològiques amb les ciències de la enginyeria pel desenvolupament sostenible del medi natural.

L’enginyer de Forests en el seu àmbit professional ocupa una posició executiva de responsabilitat. Les seves activitats inclouen la redacció de projectes i estudis, amb un marcat caràcter planificador, director i projectista, la direcció material d’obres i treballs i en general tots els aspectes purament tècnics de gestió en l’àmbit forestal i ambiental i de les indústries i processos productius relacionats amb el sector. Com a titulats universitaris exerceixen també activitats docents, científiques, investigadores i de desenvolupament tecnològic.

Els enginyers de Forests resulten experts en la gestió i maneig interactiu de poblacions, comunitats i ecosistemes naturals per obtenir opcionalment i amb criteris de sostenibilitat, a partir d’ells i dels seus recursos, matèries primes, productes elaborats, estructurals, energètics, alimentaris, recreatius i culturals. Així mateix, són experts en la planificació, execució i gestió d’activitats, i serveis protectors, conservadors, estabilitzadors, generadors autònoms de vida, garants de la biodiversitat i perpetuadors del medi natural. Per les finalitats perseguides amb tècniques específiques i per la permanent tradició en la conservació del medi ambient, l’enginyeria en el camp forestal és un cas genuí de tecnificació en continua evolució.

L’enginyer de Forests adquireix una sòlida formació en aquelles matèries específiques de l’activitat forestal clàssica, com són Silvicultura, Repoblacions, Dasometria, Ordenació Forestal, o Hidrologia Forestal. Per això, es precisa completar una sèrie d’assignatures bàsiques com Àlgebra, Càlcul infinitesimal, Estadística, Edafologia, Anatomia i Fisiologia vegetal, Botànica, Dendrologia i Geobotànica, Zoologia i Entomologia, Meteorologia, Ecologia vegetal, i Hidràulica general i aplicada. 

Donat que moltes de les activitats de l’enginyer de Forests requereixen l’auxili de l’enginyeria civil, la formació inclou matèries com Dibuix tècnic, Sistemes de representació, Mecànica i mecanismes, Motors i màquines tèrmiques, Termodinàmica, Física, Química, Resistència de materials, Càlcul d’estructures, Electrotècnia, i Indústries Forestals, completant la seva formació amb coneixements biològic i industrials pel desenvolupament d’activitats de conservació, gestió, aprofitament, etc. dels recursos i espais forestals i naturals. 

A més de les anomenades abans, els enginyers de Forests cursen les disciplines de Topografia, Geodèsia i Astronomia, Vies de treta, Principis de Economia, Dret i legislació, Organització d’Empreses, Aprofitaments Forestals, Aqüicultura, Caça, Planificació, Projectes i Anglès, per després i depenent de preferències personals, aprofundir en aquelles que requereixi la especialització mitjançant l’elecció d’una sèrie de matèries optatives. 

La demanda actual de la societat ha donat lloc a l’ampliació de la seva formació tradicional en aquells coneixements que precisen les activitats sobre paisatgisme, parcs i jardins, sistemes de informació geogràfica i teledetecció, així con les de avaluació i correcció d’impactes ambientals.